Mypadu Turupu Palem, Padamara Palem 26-01-2020

Mypadu Turupu Palem, Padamara Palem 26-01-2020

Free 85 th camp was held for stroke and epilepsy.

Free 85 th camp was held for stroke and epilepsy.

Free 85 th camp was held for stroke and epilepsy.
Next camp is on 6th December 2020