డాక్టర్ బిందు మీనన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఉచిత వైద్య శిబిరానికి

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=qi2Omg&v=951407809965718